ලියාපදිංචි වන්න

මෙම වෙබ් අඩවිය මඟින් නොමිලේ ඔබ වෙත ලබාදෙන සේවාවන් අත්විඳීම සඳහා පළමුව පහත ඔන්ලයින් පෝර්මය පුරවා ලියාපදිංචි වන්න. වෙබ් අඩවිය තුළ කටයුතු කිරීමේ දී ඔබේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සහ ආරක්ෂාව පිණිස ලියාපදිංචි වීම අවශ්‍ය බව සළකන්න. ඔබ දැනටමත් ලියාපදිංචි වී ඇත්නම් වෙබ් අඩවියට පිවිසීම සඳහා පහත ඇති “පිවිසෙන්න” බොත්තම භාවිතා කරන්න.

ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු අප විසින් කිසිදු ආකාරයකට තුන්වන පාර්ශවයක් වෙත ලබා දීමට කටයුතු නොකරන බව වගකීමෙන් ප්‍රකාශ කර සිටිමු.

ඔබේ පරිශීලක නාමය (User name) වශයෙන් ඉංග්‍රීසි අක්ෂර කිහිපයකින් යුතු තනි වචනයක නමක් භාවිතා කරන්න. ඔබ ඇතුළත් කරන නම මීට පෙර භාවිතා කර ඇතැයි පණිවිඩයක් දිස් වුවහොත් එහි අදහස වන්නේ ඔබේ නම සහිත වෙනත් අයෙක් මේ වන විටත් ලියාපදිංචි වී සිටින බවයි. එවැනි අවස්ථාවක ඔබේ පරිශීලක නාමය මදක් වෙනස් කර ඇතුළත් කරන්න.
නිවැරදි හා ඔබ විසින් දැනට භාවිතා කරන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් ඇතුළත් කරන්න. යම් හෙයකින් ඔබ සතුව විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් නොමැති නම්, ඔබේ පරිශීලක නාමය අගට @edutalk.lk ලෙස එකතු කර ඇතුළත් කරන්න. උදාහරණ someone@edutalk.lk නමුත් මෙලෙස සකස් කෙරෙන විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය ඔබට පෞද්ගලිකව වෙනත් ස්ථාන සඳහා භාවිතා කළ නොහැකි බව සලකන්න.
පද්ධතිය විසින් ලියාපදිංචි වීමට අවස්ථාව ලබා දෙන්නේ ශක්තිමත් මුරපදයක් (Password) ඇතුළත් කරන්නේ නම් පමණි. ඒ අනුව ඔබේ මුරපදය අක්ෂර 8 සිට 15 පමණ යොදාගනිමින් සකස් කරගන්න. එහි ඉංග්‍රීසි කැපිටල් අක්ෂර කිහිපයක්, ඉංග්‍රීසි සිම්පල් අක්ෂර කිහිපයක්, ඉලක්කම් කිහිපයක් සහ @, #, $, %, ^, + වැනි ලකුණු කිහිපයක් භාවිතා කරන්න. ඔබේ මුරපදය සුරක්ෂිත ස්ථානයක ලියා තබන්න. කිසිදු අවස්ථාවක මුරපදය සඳහා ඔබේ හැඳුනුම්පත් අංකය, දුරකථන අංකය, උපන් දිනය වැනි සංවේදී තොරතුරු ඇතුළත් නොකරන්න.