ලුහුඬු දැන්වීම් ප්‍රවර්ගය

ලුහුඬු දැන්වීම් ප්‍රවර්ගය Banner 8X4 F

by Gihan Ravin

2022 වර්ෂය සඳහා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විෂය සඳහා නවක සිසුන් දැන් බදවා ගැනේ. පන්ති පැවැත්වෙන්නේ නුගේගොඩ - රොටරි ආයතනය ප්‍රවීන විද්‍යා දේශක - ගිහාන් රවීන් පන්ති පැමිණීමට කැමති සිසුන් පහත දුරකථන අංක වෙත අමතන්න. 0776916822 - ගිහාන් රවීන්

 ගුරුවරයා/ උපදේශකවරයා /  Western Province / 382 views / විශේෂ

LKR 500.00

ලුහුඬු දැන්වීම් ප්‍රවර්ගය inbound7702575419655810443

by Kasun Nuwarage

Dr. Kasun Nuwarage Science English Medium

 ගුරුවරයා/ උපදේශකවරයා /  Colombo / 152 views