ලුහුඬු දැන්වීම් ප්‍රවර්ගය

ලුහුඬු දැන්වීම් ප්‍රවර්ගය How short online courses can actually help in career

by ලක්මිණ ජයමාල්

ඔන්ලයින් ඉගෙන ගන්න ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න වෙනවා නේද? අපේ වෙබ් අඩවියේ පාඨමාලා හදාරන්න නොමිලේ ම පුළුවනි. ඔබත් දැනුම හුවමාරු කර ගැනීමට කැමති නම් අප සම්බන්ධ කරගන්න. අද ම පිවිසෙන්න. https://edutalk.lk/thaksalawa/

 ඔන්ලයින් පාඨමාලා /  Maspotha / 568 views / විශේෂ