ලුහුඬු දැන්වීම් ප්‍රවර්ගය

ලුහුඬු දැන්වීම් ප්‍රවර්ගය 16558038549336088841147276286396

සති 2ක් ට පෙර පළ කළා විසින් Chamila Kumari

Photocopy Pasal upakarana Sillara badu

 අධ්‍යාපනික උපකරණ අලෙවිසැල /  Galenbindunuwewa / නැරඹුම් වාර 7

ලුහුඬු දැන්වීම් ප්‍රවර්ගය 16550343489214439603239649913780

සති 3ක් ට පෙර පළ කළා විසින් Dinesha Lakmali

ඔබට අවශ්‍ය සියලු ම පාසල් උපකරණ සහනදායී මිලට මෙහි දී ලබාගත හැකි ය. ⁣ෆොටෝකොපි ප්‍රින්ට් අවුට් සෙල්ලම් බඩු ප්ලාස්ටික් උපකරණ  

 අධ්‍යාපනික උපකරණ අලෙවිසැල /  Galenbindunuwewa / නැරඹුම් වාර 25