#05 – මූලික අක්ෂර හඳුනා ගැනීම – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

 #05 – මූලික අක්ෂර හඳුනා ගැනීම – සිංහල යුනිකේත යතුරුලියන රහස්

මේ වන විට ඔබ පරිගණකයේ සිංහල භාෂාවෙන් අක්ෂර යතුරු ලියනය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මෘදුකාංග ස්ථාපනය කරගෙන සූදානම් ව ඇති. මේ ලිපියෙන් අප ඔබට හඳුන්වා දෙන්නේ සිංහල යුනිකේත භාවිතා කරමින් මූලික අක්ෂර, පිල්ලම්, විශේෂ අනුලක්ෂණ ආදිය යතුරු ලියනය කරන ආකාරයයි.

සරලව පවසනවානම්, ඔබට යතුරු ලියනය කිරීමට අවශ්‍ය අක්ෂරය ලබා ගැනීම සඳහා පරිගණක යතුරු පුවරුවේ ඇතුළත් කළ යුතු යතුරු මොනවාද යන්න මෙහි දී දැනගත හැකි ය.

යුනිකේත භාවිතයෙන් ස්වරාක්ෂර යතුරු ලියනය කිරීම

w(shift + r) + (shift + d)
w + dright alt + <
w + e(right alt + <) + (shift + a)
w + (shift + e)t
bt + a
shift + bf + t
shift + wshift + t
(shift + w) + (shift + a)(shift + t) + a
shift + r(shift + t) + (shift + a)


යුනිකේත භාවිතයෙන් ව්‍යංජන අක්ෂර යතුරු ලියනය කිරීම

lshift + o
shift + lk
m
shift + >shift + m
shift + xn
pshift + n
shift + pu
ch
shift + cr
{
shift + {j
gshift + y
shift + gshift + i
vi
shift + vy
shift + kshift + <
;shift + f
shift + ;්‍යshift + h
ox

පිල්ලම් හඳුනා ගැනීම

ස්වරයදර්ශීය පිල්ලමපිල්ලමේ නමයතුරු ලියනය කරන අයුරු
ස්වර නො මුසුහල් කිරීම / අල් කිරීමa
පිල්ලම් නො යොදයි
ාඇලපිල්ලd
ඇදයe
දීර්ඝ ඇදයshift + e
ඉස් පිල්ලs
දික් ඉස් පිල්ලshift + s
පාපිල්ලq
දීර්ඝ පාපිල්ලshift + q
‍ෙකොම්බුවf
‍ෛකොම්බු දෙකf + f
සෘ ගැට පිල්ලshift + d
ගැට පිලි දෙකshift + d + d
ගයනු කිත්තshift + a

උදාහරණ

ඔබ මේ වන විට සිංහල ස්වරාක්ෂර, ව්‍යංජන අක්ෂර සහ පිල්ලම් යතුරු ලියනය කරන අයුරු දැනුවත් ව සිටිනවා. එසේ නම් දැන් අපි අධ්‍යයනය කිරීමට සැරසෙන්නේ, යම් ව්‍යංජන අක්ෂරයක් සමඟ පිල්ලම් යෙදෙන විට යතුරුලියනය කරන ආකාරයයි. උදාහරණයක් ලෙස “ක” අක්ෂරය විවිධ ස්වරාක්ෂර සමඟ මිශ්‍ර වීමේ දී එයට අදාළ පිල්ලම් යතුරු ලියනය කරන්නේ මෙසේ ය.

අක්ෂරයනිපදවෙන අයුරුයතුරු ලියනය කරන අයුරු
ක්ක්l + a
ක් + අl
කාක් + ආl + d
කැක් + ඇl + e
කෑක් + ඈl + (shift + e)
කික් + ඉl + s
කීක් + ඊl + (shift + s)
කුක් + උl + q
කූක් + ඌl + (shift + q)
කෙක් + එf + l
කේක් + ඒf + l + a
කෛක් + ඓf + f + l
කොක් + ඔf + l + d
කෝක් + ඕf + l + d + a
කෞක් + ඖf + l + (shift + a)

රකාරාංශය සහ රේඵය යතුරුලියනය කරන්නේ මෙසේ ය.

රකාරාංශය්‍ර~
රේඵයර්‍shift + ~

සම්මත සිංහල යුනිකේත යතුරු පුවරුව

සිංහල අක්ෂර යතුරුලියනය

මෙම ලිපි මාලාව පිළිවෙලට අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා පහත සබැඳි ඔස්සේ පිවිසෙන්න.

දැනුම බෙදා හදා ගනිමු.
ලක්මිණ ජයමාල්

ලක්මිණ ජයමාල්

https://edutalk.lk

එඩියුටෝක් වෙබ් අඩවියේ නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන පරිපාලකවරයා වශයෙන් කටයුතු කරයි. දැනට රජයේ විද්‍යාලයක තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ විෂය භාර ගුරු භවතෙකු ලෙස කටයුතු කරන විද්‍යාවේදී උපාධිධාරියෙකි.

මෙම ලිපි කියවීමටත් ඔබ කැමති වේවි...

Leave a Reply

ඔබගේ ඊමේල් ලිපිනය ප්‍රසිද්ධ කරන්නේ නැත. අත්‍යාවශ්‍යයය ක්ෂේත්‍ර සලකුණු කොට ඇත *